Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Antwerpse Vliegenramen en Antwerpse Vliegenramen zijn handelsmerken van TVHsolutions BVBA

 

Artikel 2: Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk op alle prijsoffertes gemaakt door TVHsolutions BVBA, op elke tussen TVHsolutions BVBA en de klant gesloten overeenkomst, en op alle facturen van TVHsolutions BVBA, en dit ongeacht of de woonplaats of de zetel van de klant in België of in het buitenland is. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze door TVHsolutions BVBA schriftelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden en huidige algemene voorwaarden van TVHsolutions BVBA primeren deze laatste.

 

Artikel 3: Prijsoffertes

Prijsoffertes gelden tot de laatste kalenderdag van het jaar waarin ze zijn opgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de prijsofferte, stijgen, door omstandigheden onafhankelijk van de wil van TVHsolutions BVBA, zoals verhogingen van rechten en accijnzen op de te leveren producten, verhogingen van vrachtprijzen, verhogingen van de prijzen van de basisproducten, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectorale CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz. is TVHsolutions BVBA gerechtigd om, mits eenvoudige kennisgeving, een evenredige prijsverhoging aan te rekenen.

Een afwijking van de prijsofferte is eveneens mogelijk indien bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld en die van belang waren bij de prijsbepaling, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen.

 

Artikel 4: Bestelling

Bestellingen worden enkel aanvaard via schriftelijke weg of via mail. Volgend op uw orderbevestiging ontvangt u de eindfactuur conform de bevestigde offerte. Hierop dient een voorschot van 20% betaald te worden via overschrijving binnen de 3 werkdagen volgend op het verzenden van de factuur. De facturen zullen enkel elektronisch worden verzonden, en dit éénmailg bij bevestiging van het order.

 

Artikel 5: Leveringstermijnen

De overeengekomen leveringstermijnen zullen zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. De overschrijding van deze termijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van TVHsolutions BVBA, en kan evenmin een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen.

 

Artikel 6: Verbintenissen van Antwerpse Vliegenramen / Antwerpse Vliegenramen / TVHsolutions BVBA

De verbintenissen die TVHsolutions BVBA heeft aangegaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van harentwege. Het meedelen van prijzen, leveringstermijnen, verkoopsvoorwaarden, enz. houdt geen verbintenissen in in hoofde van TVHsolutions BVBA.

 

Artikel 7: Gebreken

Bij levering dient de klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Zichtbare beschadigingen of gebreken dienen door de klant aan TVHsolutions BVBA te worden gemeld per mail of bij aangetekend schrijven te versturen binnen de 48uren na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.

Elke klacht met betrekking tot verborgen gebreken of met betrekking tot de geleverde prestaties moet gebeuren bij aangetekende brief, ten laatste verstuurd binnen de maand na levering. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk.
Ingeval van een naar ons oordeel ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de goederen of met betrekking tot de geleverde prestaties, zal TVHsolutions BVBA de geleverde goederen vervangen of de foutief uitgevoerde prestaties herstellen, dan wel de geleverde goederen terugnemen en een creditnota afleveren ter waarde van de teruggenomen goederen. TVHsolutions BVBA heeft dienaangaande het optierecht, en kan nooit gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan haar enige andere sanctie worden opgelegd.

 

Artikel 8: Kleurverschillen

Enkel ral-kleuren (CLASSIC) worden gebruikt door TVHsolutions BVBA. Bij het moffelen van profielen volgens ral nummer kunnen kleine kleurverschillen ontstaan tussen lakkerijen onderling en kunnen er voor zorgen dat het eindproduct licht afwijkt van de gewenste kleur.

Wanneer bij het aangaan van de overeenkomst geen poedercode voor de welbepaalde RALkleur kan gegeven worden door de klant, zal TVHsolutions BVBA de meest- voorkomende poedercode horende bij de RALkleur vermeld op de factuur, gebruiken.
Dergelijke afwijkingen geven de klant nimmer het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of de betaling te weigeren, of enigerlei schadevergoeding of tegemoetkoming te eisen.

 

Artikel 9: Weigering van goederen of prestaties

Indien de klant de levering van de gekochte goederen of overeengekomen prestaties weigert, kan TVHsolutions BVBA opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding, dan wel voor de gedwongen tenuitvoerlegging ervan. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswegen, na aangetekende ingebrekestelling. De klant is hierbij ten opzichte van TVHsolutions BVBA gehouden tot vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, transportkosten, kosten voor opmeting, kosten voor stockering edm. De door TVHsolutions BVBA geleden schade bedraagt minstens de overeengekomen prijs, gelet op het feit dat de goederen steeds op maat worden gemaakt en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd.

 

Artikel 10: Aanvaarding factuur – Betaling

Iedere factuur zal bij gebreke van protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar verzending , als aanvaard worden beschouwd.
Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van TVHsolutions BVBA. De betaling zal per overschrijving gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na afronding van de plaatsing/levering of cash gebeuren bij levering van de goederen, indien niet anders overeengekomen met TVHsolutions BVBA.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 10% per jaar opbrengen en zal het nog openstaande saldo na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 75 en een maximum van € 2500, zelfs ingeval van toekenning van termijnen van respijt.

 

Artikel 11: Contractuele verhouding.

Alle overeenkomsten tussen TVHsolutions BVBA en de klant maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de klant zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan TVHsolutions BVBA de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen. Antwerpse vliegenramen en Antwerpse vliegenramen zijn handelsnamen opgenomen onder de maatschappelijke zetel TVHsolutions BVBA, welke de rechtspersoonlijkheid is en waarmee elk contract wordt afgesloten.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

De door TVHsolutions BVBA aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van TVHsolutions BVBA tot op het ogenblik dat alle door de klant aan TVHsolutions BVBA verschuldigde bedragen met inbegrip van intresten en kosten zijn betaald.
De klant verbindt er zich toe de goederen die het voorwerp uitmaken van het eigendomsvoorbehoud niet te verkopen, te verwerken of te vervreemden, zolang zij niet volledig betaald werden.

 

Artikel 13: Overmacht

De aansprakelijkheid van TVHsolutions BVBA kan niet worden ingeroepen wanneer het niet naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zoals oorlog, onlusten, gedeeltelijke of algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock- out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, edm. Overmacht geeft de klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op een schadevergoeding.

 

Artikel 14: Garantie

Gedurende een periode van twee jaar vanaf de levering, garandeert TVHsolutions BVBA, bij een defect aan een hor die werd geproduceerd door TVHsolutions BVBA, de volledige herstelling van de hor in haar eigen werkhuizen door haar eigen techniekers of de levering van onderdelen ter vervanging van eventuele defecte onderdelen. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door normaal gebruik, zoals gaas e.d., vallen niet onder een garantiebepaling. De klant kan geen aanspraak maken op enige andere vergoeding of tussenkomst van TVHsolutions BVBA. Bij onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud van de horren vervallen eveneens alle aanspraken op garantie. Aanspraak maken op het uitvoeren van herstellingen of vervangingen onder garantie kan enkel na betaling van het volledige factuurbedrag.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendommen

Als klant van TVHsolutions BVBA krijgt u het recht om gebruik te maken van de intellectuele eigendommen als fotomateriaal, website, online bestelformulier, etc. Doorgegeven, kopiëren of misbruik maken van dit materiaal is niet toegestaan.

 

Artikel 16: Passelijk recht en bevoegdheidsbeding

Alle geschillen tussen de klant en TVHsolutions BVBA vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van naar gelang het geval, de Vrederechter te Gent, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent of de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is op de verhouding tussen de klant en TVHsolutions BVBA het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de Eenvormige Wetten van 1 juli 1964 inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, en van het verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Artikel 17: Zelfstandigheid van de clausule – Nederlandse tekst.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden , doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.
In geval van betwistintg nopens de interpretatie van deze voorwaarden primeert steeds de Nederlandse tekst.

KORT OVER ONS

Een woordje uitleg

Antwerpse Vliegenramen is opgericht om iedereen de mogelijkheid te geven om hoge-kwaliteits vliegenramen aan te schaffen aan eerlijke prijzen.

Al onze producten bestaan uit duurzame aluminium componenten en worden In België vervaardigd

Ik sta erop om samen met u terplaatse een offerte op te stellen rechtstreeks uit onze catalogus, zodat u steeds zeker bent dat u de juiste prijs betaalt.